• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020.

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike utvrđeno je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl. glasnik RS br.84/2004, 61/2006 i 5/2009) Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 – usklađeni din. izn.)

Prema odredbama ovog Zakona samostalni umetnici plaćaju doprinose akontaciono u toku godine i konačnu obavezu po isteku kalendarske godine na osnovu rešenja Poreske uprave.
Prema članu 58 i 58a stav 4 Zakona : SAMOSTALNI UMETNICI PODNOSE NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE PRIJAVU SA PODACIMA I DOKAZIMA O OSTVARENIM OPOREZIVIM PRIHODIMA NA KOJE SE PLAĆA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

Prema članu 58a stav 5 Zakona: Uz PRIJAVU iskazuju i OSNOVICU za akontaciju doprinosa za koju se opredeljuju za tekuću godinu. Preporuka: treba zaokružiti najnižu osnovicu jer se iz budžeta plaćaju akontacije po toj osnovici.
Prema članu 58a stav 6 Zakona: prijave se podnose NAJKASNIJE DO 15. 02. 2021. godine za predhodnu godinu.
Poreskoj upravi se podnosi:

– Obrazac PPD-SU,
– izvod iz banke za predhodnu godinu,
– potvrda uplatioca ukoliko je umetnik imao uplatu autorskog honorara ( PPP-PO obrazac)
– fotokopija lične karte

U prilogu: Obrazac PPD-SU

Savez dramskih umetnika Vojvodine