Skoči na sadržaj

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi grada Novog Sada u 2015. godini

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 5. став 1. Правилника о начину,мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), Градоначелник Града Новог Сада

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ

I Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте у култури који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града, у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/14), а подразумевају програме и пројекте у култури и пројекте уметничких, односностручних и научних истраживања у култури, из следећих тематских области:

 1. визуелна уметност и мултимедија: изложбе, колоније, фестивали, радионице
 2. музичко стваралаштво: фестивали, меморијали, концерти, снимање ауторског материјала
 3. сценско стваралаштво: фестивали, позоришне и оперске представе, уметничка игра, 
 4. аматерско културно-уметничко стваралаштво: рад наочувању и неговању народних обичаја, песама и игара,
 5. кинематографија и аудиовизуелно стваралашво: фестивали, филмске презентације

II ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

 1. Право учешћа на конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град, удружења у култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је статус утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште, на територији Градакао ицркве и верске заједнице.
 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Уз попуњен образац ПРИЈАВЕ на конкурс учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

 • детаљан опис програма/пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,
 • фотокопија Решења о регистрацији код надлежног органа,
 • фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју,
 • званичан доказ о рачуну у банци,
 • најмање једну биографију учесника у пројекту и
 • изјаву о прихватању обавезе корисника, која је саставни део Пријаве.

III Образац Пријаве на Јавни конкурс може се преузети са сајта www.novisad.rs.

IV Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове , Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада – Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури Града Новог Сада, за 2015. годину.

ПРИЈАВА садржи податке о подносиоцу пријаве, области на коју се пројекат односи, статусу подносиоца пријаве, податке о пројекту и финансијске показатеље.

V Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15. дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Конкурсна документација се не враћа.

VI Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада.

VII Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати. Такође, за непотпуне ПРИЈАВЕ ће се сматрати оне ПРИЈАВЕ, у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне трошкове (грејање, струја, телефон, провизије код банке, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца пријаве), набавку опреме, угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је програм таквог карактера да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

IX ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 3 (три) пројекта.

Пријава и приложена документација се подносе у једном примерку.