Skoči na sadržaj

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi grada Novog Sada u 2015. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009) i člana 5. stav 1. Pravilnika o načinu,merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br.28/10, 37/10, 44/11, 6/12 i 25/12), Gradonačelnik Grada Novog Sada

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
U KULTURI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI

I Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2015. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 68/14), a podrazumevaju programe i projekte u kulturi i projekte umetničkih, odnosnostručnih i naučnih istraživanja u kulturi, iz sledećih tematskih oblasti:

 1. vizuelna umetnost i multimedija: izložbe, kolonije, festivali, radionice
 2. muzičko stvaralaštvo: festivali, memorijali, koncerti, snimanje autorskog materijala
 3. scensko stvaralaštvo: festivali, pozorišne i operske predstave, umetnička igra, 
 4. amatersko kulturno-umetničko stvaralaštvo: rad naočuvanju i negovanju narodnih običaja, pesama i igara,
 5. kinematografija i audiovizuelno stvaralašvo: festivali, filmske prezentacije

II OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 1. Pravo učešća na konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad, udruženja u kulturi, umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je status utvrđen u skladu sa Zakonom, kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište, na teritoriji Gradakao icrkve i verske zajednice.
 1. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:

Uz popunjen obrazac PRIJAVE na konkurs učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:

 • detaljan opis programa/projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava,
 • fotokopija Rešenja o registraciji kod nadležnog organa,
 • fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju,
 • zvaničan dokaz o računu u banci,
 • najmanje jednu biografiju učesnika u projektu i
 • izjavu o prihvatanju obaveze korisnika, koja je sastavni deo Prijave.

III Obrazac Prijave na Javni konkurs može se preuzeti sa sajta www.novisad.rs.

IV Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se lično na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove , Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom, na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi Grada Novog Sada, za 2015. godinu.

PRIJAVA sadrži podatke o podnosiocu prijave, oblasti na koju se projekat odnosi, statusu podnosioca prijave, podatke o projektu i finansijske pokazatelje.

V Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15. dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, kao i na internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VI Postupak Javnog konkursa sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Novog Sada.

VII Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta, Komisija neće razmatrati. Takođe, za nepotpune PRIJAVE će se smatrati one PRIJAVE, u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni

VIII KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Gradska uprava za kulturu NEĆE finansirati i sufinansirati: stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora, plate zaposlenih, troškove goriva i putovanja kod Podnosioca prijave), nabavku opreme, ugostiteljske usluge. Troškovi reprezentacije i troškovi smeštaja učesnika vezanih za projekat će se sufinansirati u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

IX POSEBNI USLOVI KONKURSA

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 (tri) projekta.

Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku.