Skoči na sadržaj

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2018. godini

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr. ), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 105/16), i člana 47. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Novog Sada-prečišćen tekst („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 43/08), Gradonačelnik Grada Novog Sada

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U 2018. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za projekte u kulturi Grada Novog Sada u 2018. godini. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 66/17), i to za sledeće tematske oblasti:

 1. Muzika, pozorišna umetnost, umetnička i savremena igra, likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura: stvaralaštvo, produkcija i interpretacija;
 2. Multimedija i digitalno stvaralaštvo, filmska umetnost, audio-vizuelno stvaralaštvo i ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja -manifestacije;
 3. Jačanje i unapređenje lokalne kulturne produkcije u savremenom umetničkom stvaralaštvu-naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.

II Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:

 1. Elektronska prijava – na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI. Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.
 1. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa obaveznom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave.

Uz popunjen Obrazac prijave na konkurs, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:

 1. detaljan opis projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava,
 2. detaljno razrađen budžet projekta (obavezno je navesti vrstu troška, jedinicu mere, količinu, cenu i ukupnu vrednost),
 3. kopiju akta o registraciji kod nadležnog organa,
 4. kopiju statuta udruženja, organizacije
 5. podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta,
 6. najmanje jednu biografiju učesnika u projektu,
 7. izjava o dodeljenim sredstvima Grada u prethodne 2 godine, i
 8. izjavu o prihvatanju obaveze korisnika.

IIIObrazac Elektronske prijave na Javni konkurs se može preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs. Elektronska prijava je obavezna.

IV Prijava na Javni konkurs (Obrazac broj 1.) sa pratećom dokumentacijom podnosi se na Obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva u 2018. godini.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

V Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, kao i na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulture www.kultura.novisad.rsi Grada Novog Sada www.novisad.rs . Rok za podnošenje prijava je 2. mart 2018. godine.

VI Postupak Javnog konkursa sprovešće stručne komisije, koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Sada.

VII Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika na konkursu koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta za 2017. godinu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni.

VIII Gradska uprava za kulturu NEĆE finansirati i sufinansirati: stalne troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora, plate zaposlenih, troškove goriva i putovanja kod Podnosioca prijave), nabavku opreme, ugostiteljske usluge. Troškovi reprezentacije i troškovi smeštaja učesnika vezanih za projekat će se sufinansirati u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

IX Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

X KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

 1. Usklađenost sa osnovnim principima i ciljevima Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada sa akcentom na decentralizaciju kulturnih sadržaja;
 2. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice;
 3. stručni, odnosno umetnički kapaciteti potrebni za realizaciju projekta,
 4. neophodni resursi;
 5. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 6. finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

XI Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 (tri) projekta.

Obrazac prijave (Obrazac broj 1.) se podnosi u 4 (četiri) primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom) primerku.

XII Pozivaju se udruženja u kulturi zainteresovana za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije, dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/451-719 od 12 do 14 časova ili na mail: kultura@uprava.novisad.rs