Skoči na sadržaj

Članovi

Savez dramskih umetnika Vojvodine je reprezentativno udruženje u kulturi koje okuplja dramske umetnike: glumce, reditelje, dramske pisce, dramaturge, kostimografe, majstore-dizajnere svetla, majstore-dizajnere tona, kao dramske i umetničke saradnike radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja dramske umetnosti i drugih zajedničkih interesa utvrđenih Statutom.

KAKO POSTATI ČLAN SAVEZA?

Članstvo u Savezu dramskih umetnika Vojvodine čine:

 • Redovni članovi koji su uključeni u neki od oblika delovanja
 • Počasni članovi koji svojim radom i aktivnošću steknu naročite zasluge za unapređenje i organizaciju rada Saveza.

Savez obezbeđuje jednaka prava, obaveze i odgovornosti svih članova u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama donetim na Skupštini ili od strane izabranih organa.

Počasni član Saveza može biti lice, državljanin Republike Srbije i strani državljanin, koje je svojim radom, angažovanjem i ličnim autoritetom značajno doprinelo razvoju i afirmaciji pozorišne umetnosti i delatnosti uopšte.

Lice predloženo za Počasnog člana mora uživati ugled kod članstva, u široj sredini i javnosti. Proglašenje Počasnog člana vrši Skupština Saveza, na obrazloženi predlog Predsedništva, koje je dužno da uz predlog podnese i informaciju da li predloženi kandidat prihvata počasno članstvo.

Počasnom članu se uručuje utvrđena odgovarajuća Povelja.Počasni član ima sva prava, osim aktivnog i pasivnog prava glasa.

Ko može biti član Saveza?

Član Saveza može biti državljanin Republike Srbije koji živi i profesionalno deluje na teritoriji AP Vojvodine u oblasti dramske umetnosti, ako ispunjava sledeće uslove:

 • Da je završio fakultet ili akademiju dramskih umetnosti
 • Da  ima neku drugu visoku, višu ili srednju stručnu spremu, a da se najmanje tri godine kontinuirano bavi dramskom umetnošću sa relevantnim umetničkim rezulatatima.

Član Saveza može biti i strani državljanin koji se profesionalno bavi dramskom umetnošću, ako ima odobren privremeni boravak ili prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Prava i dužnosti članova

Prava i dužnosti članova Saveza su:

 • Da se profesionalno bavi dramskom umetnošću poštujući profesionalnu etiku
 • Da se bavi aktivnostima koje organizuje Savez
 • Da bira, da bude biran i neposredno učestvuje u radu organa Saveza
 • Da izvršava odluke Saveza
 • Da učestvuje u donošenju godišnjih planova i programa rada Saveza
 • Da pisanim putem predlaže pokretanje novih vidova aktivnosti i unapređivanje kvaliteta i sadržine rada u Savezu
 • Da učestvuje u organizovanju i izvođenju pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih manifestacija Saveza
 • Da pisanim putem ukazuje na probleme koji se tiču profesionalnog rada članova
 • Da se pridržava Statuta i drugih opštih akata Saveza
 • Da svojim ponašanjem i profesionalnim radom u Savezu i van njega doprinese afirmaciji dramskog stvaralaštva
 • Da redovno obaveštava Savez o svom profesionalnom radu i promenama u ličnim podacima
 • Da redovno izmiruje obaveze članarine

Počasni članovi Saveza imaju pravo da prisustvuju manifestacijama koje organizuje Savez i da savetodavno, bez prava glasa učestvuju u radu organa Saveza.

Članstvo u Savezu prestaje:
 • Istupanjem člana pismenom izjavom
 • Isključenjem iz članstva odlukom nadležnih organa Saveza;      
 • Neplaćanjem članarine šest meseci uzastopno

No post found!