• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Statut

На основу  члана 12. и 78. Закона о Удружењима (Службени гласник РС", бр. 51/2009) и Члана  Статута Савез драмских уметника Војводине, на седници Скупштине драмских уметника Војводине одржаној у 13.04.2011. године у Новом Саду је донет

 

С Т А Т У Т

САВЕЗА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Статутом се уређују односи у Савезу драмских уметника Војводине (у даљем тексту: Савез) и то: назив и седиште, циљеви и задаци, унутрашња организација, начин рада, чланство, органи управљања, Суд части, начин остваривања  јавности рада, , средства, стручна служба, статус Савеза, општи акти, прелазне и завршне одредбе.

 

Члан 2.

Савез драмских уметника Војводине je  невладино, добровољно и непрофитно професионално удружење које окупља драмске уметнике: глумце, редитеље, драмске писце, драматурге, костимографе, мајсторе-дизајнере светла, мајсторе-дизајнере тона, као драмске и уметничке сараднике ради остваривања заједничких циљева на пољу развоја и унапређења драмске уметности и других заједничких интереса утврђених овим Статутом. Савез  чине појединци и општинска удружења драмских уметника.

 

Члан 3.

Савез се може удруживати у друге облике удруживања, у удружења ради остваривања заједничких циљева.

Савез се може учланити у сродне домаће и међународне организације у складу са овим Статутом. Савез сарађује и координира активности са свим организацијама и појединцима ради остваривања својих циљева.

 

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 4.

Назив Савеза гласи: САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ

Скраћени назив је СДУВ.

Седиште Савеза је у Новом Саду, у улици Позоришни трг 1.

Савез своју делатност обавља на територији Републике Србије.

Члан 5.

Савез има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и овог Статута. У правном промету Савез иступа у своје име и за свој рачун. За обавезе у правном промету, преузете у своје име и за свој рачун Савез одговара свим својим средствима. Савез има својство правног лица.

 

Члан 6.

Печат Савеза је округлог облика, пречника 5 цм. На спољном ободу је уписан назив на српском језику- ћириличним и латиничним писмом, мађарском језику и писму , словачком језику и писму, румунском језику и писму, и русинском језику и писму. Текст печата гласи: „САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ“, „SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE“, на српском језику, ћириличним и латиничним писмом, „VAJDÁSAGI SZINMŰVÉSZ-SZŰVETSÉG” на мађарском језику и писму, „VOJVODINSKY ZVAZ DRAMATICKYCH  UMELCOV“ на словачком језику и писму, „UNIUNEA ARTIŞTILOR DRAMATICI DIN VOIVODINA” на румунском језику и писму и „ СОЮЗ ДРАМСКИХ УМЕТИНЇКОХ ВОЙВОДИНИ“ на русинском језику и писму.

У средини печата је уписано седиште Савеза на српском језику- ћириличним и латиничним писмом и гласи: „НОВИ САД - NOVI SAD“. У свом пословању Савез користи и штамбиљ правоугаоног облика са натписом Савез драмских уметника Војводине, са простором за деловодни број и датум, и адресом, Нови Сад, Позоришни трг 1 и бројем телефона Савеза. Штамбиљ је израђен у латиничном писму.

 

.Члан 7.

У правном промету Савез иступа у своје име и за свој рачун, а може иступати и у своје име, а за рачун својих чланова, као и у име и за рачун својих чланова, на основу процедуре утврђене овим Статутом.

Члан 8.

Рад Савеза и свих његових органа је јаван. У циљу остваривања јавности у раду Савез путем средстава информисања обавештава чланове и јавност о свом раду. Јавност рада обезбеђује Председништво Савеза.

Годишњи финансијски извештај и извештај о активности Савеза подносе се члановима на седници скупштина Савеза.

 

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 9.

Основни циљеви Савеза су:

 • Развој и унапређење драмског стваралаштва,
 • Унапређивање и развој драмске уметности и других стваралачких активности у духу савремених достигнућа у земљи и иностранству,
 • Подстицање изучавања драмске уметности,
 • Праћење и унапређивање афирмације чланова Савеза,
 • Подршка при заштити ауторских и других права драмских и позоришних стваралаца,
 • Остваривање сарадње са свим организацијама и сродним уметничким удружењима на територији Републике Србије које  имају за циљ  афирмацију драмског стваралаштва
 • Афирмације драмског стваралаштва националних заједница,
 • Остваривање сарадње са свим позориштима, институцијама,позоришним групама и уметничким удружењима  у земљи и иностранству,
 • Пружање стручне помоћи у афирмацији  аматерског  драмског стваралаштва,
 • Реализација програма који доприносе  развоју позоришног и сценско-музичког стваралаштва.

 

Задаци Савеза  су:

 

 • Сарадња са позориштима и другим професионалним институцијама и организацијама ради  решавања статусних питања драмских и позоришних стваралаца,
 • Организовање, реализација, продукција и дистрибуција позоришних представа, јавних наступа и других видова активности чланова Савеза,
 • Остваривање сарадње са ЈАА-Ауторском агенцијом за Србију,
 • Послови регулисања пензијско-инвалидског осигурања и здравствене заштите чланова у складу са позитивним прописима,
 • Оснивање и организовање посебних фондова и средстава за усавршавање и стипендирање својих чланова, као и помоћ угроженим члановима,
 • Излагање и објављивање дела насталих стваралаштвом чланова Савеза и обавештавање јавности о активностима Савеза,
 • Организовање заједничке службе за обављање административно-финансијских послова Савеза,
 • Издавање стручних часописа и публикација из области драмског стваралаштва,
 • Развијање привредно-пословне активности у оквиру регистроване делатности у обиму потребном за остваривање циљева Савеза,
 • Остваривање сарадње са радијом, телевизије, филмским кућама, као и другим институцијама у којима раде чланови Савеза,
 • Предлагање чланова Савеза за истакнута друштвена и стручна признања и награде,
 • Установљавање и додела награда и признања драмским уметницима,
 • Обезбеђивање материјалних и финансијских средстава неопходних за рад Савеза,
 • Старање и брига о животним условима пензионисаних и самосталних драмских уметника,
 • Иницирање и активно учешће у предлагању законских решења везаних за драмско стваралаштво, статус чланова и друго.
 • Маркетинг, пропаганда и реклама,
 • Услуге у функцији реализације програма,
 • Оснивање позоришних сцена и професионалних позоришних група,
 • Стицањем статуса репрезентативног удружења у култури, обављање послова поверених од стране Владе Републике Србије, односно надлежног министарства, а на основу Закона о култури,
 • Други задаци везани за рад Савеза које Председништво утврди.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА

 

Члан 10.


Активност чланова унутар Савеза организује се у оквиру општинских Удружења драмских уметника, као територијалних организација Савеза и самосталних уметника у секцијама које делују јединствено на целој територији АП Војводине.

 

Члан 11.


Удружења драмских уметника организују се као територијалне организације Савеза једне или више општина у којима делују професионална позоришта. Удружење се може основати на територији на којој делује најмање пет чланова Савеза.

Одлуку о оснивању удружења доноси Скупштина удружења коју чине сви чланови Савеза са одређене територије, када се створе неопходни услови за рад удружења.

 

Члан 12.

Територијална Удружења драмских уметника  могу имати статус правног лица. Удружења доносе своје статуте за чије је усвајање и пуноважност неопходна претходна сагласност Председништва Савеза.

Члан 13.

Права Удружења су:
-          Коришћење заједничких ознака Савеза,
-          Коришћење услуга заједничке  службе  према  договору  са Савезом,
-          Учествовање у изради Статута, других аката и развојне политике Савеза,
-          И друга права утврђена Законом, Статутом и одлукама Савеза.

Обавезе Удружења су:
-          Поштовање Статута, других аката, одлука и усвојеног програма развоја Савеза,
-          Учешће у доношењу аката, одлука и програма развоја Савеза,
-          Учешће у избору органа Савеза и присуство представника на свим заказаним седницама Скупштине и других органа,
-          Коришћење заједничких ознака Савеза,
-          Пружање заједничке солидарне помоћи у складу са сопственим могућностима свим акцијама Савеза,
-          Чување пословне тајне и угледа Савеза.

 

Члан 14.


У сваком Удружењу и позоришту Савез има лице који се стара око  спровођења одлука  органа Савеза, одржавања контаката и међусобне комуникације.

Члан 15.

У Савезу се организују самосталне секције и то:

-          Секција позоришних уметника

-          Секција позоришних радника

-          Секција самосталних драмских уметника.

 

Самосталне секције се организују јединствено за целу територију АП Војводине.

 

V ЧЛАНСТВО

 

Члан 16.

Чланство у Савезу драмских уметника Војводине чине:

-          Редовни чланови који су укључени у неки од облика деловања  ( у даљем тексту: Чланови )

-          Почасни чланови који својим радом и активношћу стекну нарочите заслуге за унапређење и организацију рада Савеза.

Савез обезбеђује једнака права, обавезе и одговорности свих чланова у складу са законом, Статутом и одлукама донетим на Скупштини или од стране изабраних органа.

Члан 17.

 

Члан Савеза може бити држављанин Републике Србије који живи и професионално делује на територији АП Војводине у области драмске уметности, ако испуњава следеће услове:

-          Да је завршио факултет или академију драмских уметности

-          Да има неку другу  високу, вишу  или  средњу стручну спрему, а да се најмање три године континуирано бави драмском уметношћу са релевантним уметничким резулататима.

Члан Савеза може бити и страни држављанин који се професионално бави драмском уметношћу, ако има одобрен привремени боравак или пребивалиште на територији АП Војводине.

 

 

Члан 18.

 

Почасни члан Савеза може бити лице, држављанин Републике Србије и страни држављанин, које је својим радом, ангажовањем и личним ауторитетом значајно допринело развоју и афирмацији позоришне уметности и делатности уопште.

Лице предложено за Почасног члана мора уживати углед код чланства, у широј средини и јавности. Проглашење Почасног члана врши Скупштина Савеза, на образложени предлог Председништва, које је дужно да уз предлог поднесе и информацију да ли предложени кандидат прихвата почасно чланство.

Почасном члану се уручује утврђена одговарајућа Повеља.

Почасни члан има сва права, осим активног и пасивног права гласа.

 

 

Члан 19.

 

О чланству у Савезу се води посебна евиденција.

 

 

Пријем у чланство

Члан 20.

Лице које сматра да испуњава услове за пријем у чланство и које жели да постане члан Савеза, дужно је да поднесе приступницу за пријем у чланство. Уз приступницу се достављају докази о испуњењу  услова из члана 17. и 18. Статута.

Чланом Савеза може постати драмски уметник по позиву Председништва Савеза у складу са чланом 19. Статута.

Члан 21.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Савеза. Председништво је дужно да размотри сваку поднету приступницу и да одлуку о пријему донесе у року од 3 месеца од дана подношења приступнице.

Члан 22.

Против одлуке о пријему којом је одбијен пријем у чланство Савеза, подносилац приступнице има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке Председништва. О приговору против одлуке о пријему и чланство одлучује Скупштина Савеза на првој наредној седници.

 

Члан 23.

Пријем у чланство Савеза рачун се од дана доношења одлуке о пријему у чланство  и од тог дана подносилац приступнице постаје члан и стиче сва права, обавезе и одговорности члана Савеза.

Права и дужности чланова

Члан 24.

Права и дужности чланова Савеза су:

 • Да се професионално бави драмском уметношћу поштујући професионалну етику
 • Да се бави активностима које организује Савез
 • Да бира, да буде биран и непосредно учествује у раду органа Савеза
 • Да извршава одлуке Савеза
 • Да учествује у доношењу годишњих планова и програма рада Савеза
 • Да писаним путем предлаже покретање нових видова активности и унапређивање квалитета и садржине рада у Савезу
 • Да учествује у организовању и извођењу позоришних представа, јавних наступа и других манифестација Савеза
 • Да писаним путем указује на проблеме који се тичу професионалног рада чланова
 • Да се придржава Статута и других општих аката Савеза
 • Да својим понашањем и професионалним радом у Савезу и ван њега допринесе афирмацији драмског стваралаштва
 • Да редовно обавештава Савез о свом професионалном раду и променама у личним подацима
 • Да редовно измирује обавезе чланарине

 

Почасни чланови Савеза имају право да присуствују манифестацијама које организује Савез и да саветодавно, без права гласа учествују у раду органа Савеза.

 

Члан 25.

 

Сваки члан има чланску карту.

Образац чланске карте прописује Скупштина Савеза својом посебном одлуком.

 

Члан 26.

 

Члан Савеза је дужан да плаћа чланарину.

Висину чланарине утврђује Председништво Савеза приликом предлагања годишњег финансијског плана за одређену календарску годину.


Члан 27.

Члан Савеза коме је чланство престало да важи због неплаћања чланарине, у случају поновног пријема у чланство Савеза дужан је да уплати заостали износ чланарине у пуном износу.

Престанак чланства

Члан 28.

Чланство у Савезу престаје:

 • Иступањем члана писменом изјавом
 • Искључењем из чланства одлуком надлежних органа Савеза;
 • Неплаћањем чланарине шест месеци узастопно;

 

Члан Савеза коме је престало чланство дужан је да без одлагања врати чланску карту Савеза.

Члан 29.

Члану Савеза могу се због неизвршавања обавеза изрећи следеће дисциплинске мере:

-          Опомена,
-          Јавна опомена
-          Искључење из чланства

Дисциплинска мера опомене и јавне опомене изриче се за лакше повреде дужности, а мера искључења из чланства за најтеже повреде дужности члана Савеза.

Члан 30.

Дисциплинска мера искључења из чланства изриче се у случајевима:

 

-          Изрицање мере безбедности забране јавног иступања,
-          Тежег нарушавања угледа Савеза или његових чланова.

Члан 31.

 

Дисциплински поступак спроводи и дисциплинске мере у првом степену изриче Суд части Савеза. Члан Савеза коме је изречена дисциплинска мера има право приговора на одлуку Суда части, а по приговору одлуку доноси Председништво Савеза чија је одлука коначна.

 

VI Управљање у Савезу

 

Члан 32.

 

Савезом управљају чланови преко органа:

 • Скупштина
 • Председништво
 • Надзорни одбор
 • Суд части
 • Председник
 • Заступник
 • Комисије

Скупшина Савеза

 

 

Члан 33.

Скупштина је највиши орган управљања у Савезу коју сачињавају представници драмских уметника- чланова Савеза и појединци који нису организовани у Удружења.

Број и структуру Скупштине одређује Председништво.

У раду Скупштине могу учествовати и представници других удружења, државних органа, спонзора и донатора из земље и иностранства са учешћем у дискусији, али без права гласа и одлучивања.

 

Члан 34.

 

Мандат представника Скупштине је четири године и исти члан Савеза не може бити више од два пута узастопно биран за представника Скупштине.

Мандат представника Скупштине престаје пре истека мандата у случају да представнику престане чланство у Савезу или у случају да буде опозван. О опозиву представника обавештава се Скупштина Савеза.

 

Члан 35.

 

Изборна Скупштина мора се одржати најкасније 60 дана пре истека мандата Скупштине.

 

 

Члан 36.

 

Скупштина Савеза обавља следеће послове:

-          Доноси Статут и друга општа акта Савеза која не доноси Председништво Савеза
-          Утврђује планове и програме рада и развоја Савеза
-          Доноси годишњи финансијски план и разматра извештај о материјално- финансијском пословању Савеза,
-          Разматра извештај о раду Председништва и осталих органа Савеза
-          Бира и разрешава чланове Предеседништва Савеза
-          Бира и разрешава чланове осталих органа Савеза (Надзорни одбор, Суд части..)
-          Бира и разрешава чланове сталних и повремених радних тела Скупштине
-          Бира и разрешава представнике Савеза у органе других организација
-          Утврђује висину чланарине
-          Именује, бира и проглашава почасне чланове Савеза.
-          Одлучује о статусним променама Савеза и престанку рада Савеза
-          Одлучује о удруживању у друге Савезе, Удружења и друге сродне организације
-          Одлучује о свим другим питањима од значаја за рад Савеза и његових чланова

 

Члан 37.

 

Скупштина Савеза ради у седницама које сазива и води Председник  Скупштине Савеза Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном  годишње.

Скупштина се сазива на предлог Председништва Савеза и на основу писаног предлога најмање 10 чланова Савеза. Овако иницирана седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

 

Члан 38.

 

Скупштина може пуноважно да ради и доноси одлуке, ако на седници присуствује више од половине представника.

Скупштина одлучује јавним гласањем већином гласова присутних представника на седници Скупштине. Скупштина може да донесе одлуку да се о неким питањима тајно гласа.

Члан 39.

 

Председник Скупштине руководи радом Скупштине, а у случају његове одсутности замењује га за то овлашћени члан Председништва.

Председник Скупштине предлаже дневни ред седнице, руководи радом седнице, отвара расправу о појединим предлозима, даје реч говорницима, закључује расправу, ставља предлоге одлука и гласање и констатује резултате гласања.

 

Члан 40.

 

На седницама Скупштине се води записник. Пре почетка рада, Скупштина бира записничара и оверивача записника и обавезно врши верификацију присутних чланова, гостију и других присутних лица.

 

Члан 41.

 

На седнице Скупштине позивају се представници других органа и организација, ако се разматрају питања од заједничког интереса.

О одржавању седница Скупштине Савеза обавештавају се представници јавног информисања у Војводини.

.

Председништво

 

Члан 42.


Председништво је извршни орган Скупштине.

Председништво има седам чланова. Чланове Председништва бира Скупштина. Мандат чланова Председништва је четири године и они могу бити бирани на ту функцију највише два пута узастопно. Председништво из својих редова бира Председника председништва.

 

Члан 43.

 

Председништво има права и дужност да:

 • Предлаже план и програм рада и развоја Савеза,
 • Организује и учествује у реализацији усвојених планова и програма рада,
 • Руководи радом Савеза између заседања Скупштине,
 • Бира потпредседника Председништва
 • Предлаже годишњи финансијски план,
 • Одлучује о коришћењу средстава Савеза,
 • Извештава Скупштину о свом раду,
 • Прати и усклађује рад Удружења и органа са радом Савеза
 • Стара се о јавности рада Савеза,
 • Доноси одлуку о пријему у чланство Савеза
 • Доноси нормативна акта која нису у надлежности Скупштине, бира чланове комисија и других радних тела и обавља друге послове које јој повери Скупштина

 

 

Члан 44.

 

Председништво за свој рад одговара Скупштини Савеза.

У случају да Председништво не извршава своје обавезе, односно да његов рад није у складу са циљевима и задацима Савеза, Скупштина може да разреши Председништво пре истека мандата и да изабере Председништво у новом саставу.

У случају да члан Председништва иступи из Председништва, буде спречен да извршава обавезе или не извршава обавезе члана Председништва у складу са Статутом, Председник Савеза може извршити кооптирање.


Члан 45.

 

Председништво ради у седницама које сазива и којима руководи Председник, а у његовом одсуству потпредседник Председништва.

Председништво може пуноважно да ради и доноси одлуке, ако седници присуствује најмање већина чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

 


Председник СДУВ

 

Члан 46.

 

Председник представља и заступа Савез. Председник за свој рад одговара Скупштини Савеза. Председник Савеза  је Председник  Председништва.

 

Члан 47.

Преседник, односно Председништво Савеза је обавезно да најкасније један месец пре истека мандата сазове седницу Скупштине.

 

Члан 48.

 

Председник заказује седнице према потреби, а најмање једанпут годишње.

 

Члан 49.

 

Председник Савеза је одговоран за јавност рада Савеза.
Председник обавља све  послове за које је овлашћен овим Статутом и за које га овласти Скупштина и Председништво.

 

Надзорни одбор Савеза

Члан 50.

 

Скупштина из реда чланова Савеза бира Надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана који из свог састава бира Председника. Мандат чланова траје четири године са могућношћу поновног избора.

 

Члан 51.

Надзорни одбор:
-          Врши контролу извршења органа Савеза
-          Врши контролу материјално финансијског пословања и исправност коришћења финансијских средстава и указује на уочене неправилности.

 

Ради извршења својих задатака Надзорни одбор има право да тражи увид у документацију и друге релевантне податке. Надзорни одбор подноси извештај Скупштини Савеза. Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о стању  у  материјално-финансијском  пословању који се разматра приликом усвајања  годишњег  извештаја.

 

 

VII Фондови Савеза

Члан 52.

У складу са позитивним законским прописима Савеза може оснивати посебне фондове.

 

 

 

VIII Суд части

Члан 53.

 

Суд части је самосталан орган Савеза који одлучује у случајевима када члан Савеза делује супротно нормама професионалне етике чланова Савеза, овог Статутом и другим општим актима Савеза на основу посебног правилника.

 

 

Члан 54.

 

Суд части чине председник, заменик председника и три члана које бира Скупштина Савеза. Иствремено са избором чланова Суда части, бирају се и 2 (два) заменика.
Суд части бира председника и заменика председника из редова својих чланова.
Мандат чланова Суда части траје две године и они могу бити бирани највише два пута узастопно на ову функцију.

IX Јавност рада

Члан 55.

 

Јавност рада свих органа Савеза је основно начело рада органа.
Седнице свих органа Савеза су јавне и може им присуствовати сваки члан Савеза, као и друга заинтересована лица која имају интерес за рад Савеза.

 

Члан 56.

 

Јавност рада се испољава и у обавештавању јавности путем средстава информисања о свим значајним догађањима и одлукама Савеза.
Савез издаје стручну литературу и пропагандни материјал којим популарише драмско стваралаштво и рад својих чланова.

 

 


Х Обављање стручних и административно-техничких послова

Стручна служба

 

 

Члан 57.

 

Стручне, административно-техничке и друге послове у Савезу врши Oрганизациони секретар- Секретар Председништва који је засновао радни однос са Савезом, као и други повремени радници и сарадници.

Стручна служба нема својство правног лица.

Права и обавезе запосленог регулисан је Законом о радним односима, Уговором о раду.

За Организационог секретара се именује лице које испуњава следеће услове:

 

-          Искуство у организационим пословима;

-          Висока или Виша стручна спрема друштвеног смера;

-          Две године искуства на истим или сличним пословима;

-          Познавање једног светског језика.

 

Члан 58.

 

Одлуку о организацији Стручне службе и броју запослених у сталном и повременом ангажовању доноси Председништво Савеза у складу са законом. Председништво одређује врсту и обим посла Организационог секретара.

 

 

 

 

XI Зaступник Савеза

 

Члан 59.

 

Заступник Савеза су Председник Председништва Савеза и Потпредседник Председништва. За законитост материјално-финансијског пословања одговоран је Председник председништва  Савеза или његов именовани заменик. У случају да је Председник председништва одсутан или спречен да врши заступање Савеза, замењује га Потпредседник председништва.

 

Обавезе и дужности заступника Савеза су:

-          Заступа Савез

-          Потписује пратећа акта, финансијска и друга документа

-          Одговара за законитост рада Савеза у складу са чланом 23. Закона о удружењима.

 

 

XII Финансијска средства

Члан 60.

 

Савез остварује средства за своју делатност из следећих извора:

- чланарине Савеза,

- финансијска средства  остварена пословањем Савеза

- средстава из буџета Републике Србије, покрајине, града, односно других  организација и  заједница,

- приходи од појединих програмских делатности и активности

- средства остварена по уговорима о спонзорству или донаторству

- поклона или легата чланова Савеза или других лица, као и других извора у складу са важећим законским прописима

-и на други законом дозвољени начин.

 

Члан 61.

 

Приходи Савеза остварени од чланарина распоређују се годишњим финансијским планом.

 

 

XIII Признања Савеза

Члан 62.

 

За посебне успехе у раду Савеза, члановима се могу доделити признања на основу посебног правилника и то:

-          Плакета Савеза

-          Захвалница Савеза

Идејно решење и текст плакете и захвалнице Савеза утврђује Предедништво Савеза својом посебном одлуком.

 

Члан 63.

 

Поред признања предвиђених у члану 62. Савез може увести и друга признања и награде.

 

XIV Делатност

 

Члан 64.

 

Основна делатност Савеза је 9412- Рад струковних удружења.

Савез посебну пажњу посвећује изворима прихода кроз допунске активности и то обављањем привредних и других делатности које су у вези са статутарним задацима и циљевима Савеза и у обиму потребном за остваривање тих циљева. Савез се бави организовањем, реализацијом, продукцијом и дистрибуцијом позоришних представа, јавних наступа и других видова активности чланова Савеза, односно кроз уметничко и књижевно стваралаштво и сценску уметност.

 

 

XV   Поступак са имовином Удружења у случају престанка  рада Савеза

 

Члан 65.

 

У случају престанка рада, имовина Савеза пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

XV Прелазне и завршне одредбе

Члан 66.

 

Одлуку о престанку рада Савеза може донети само Скупштина у складу са Законом.

У околностима када се не може сазвати Скупштина Савеза, престанак се регулише у складу са Законом.

 

Члан 67.

 

Измене и допуне Статута и других општих аката се врши на начин и по поступку предвиђеним за њихово доношење.

Аутентично тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина Савеза, а на сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима грађана.

 

 

Члан 68.

 

Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Савеза, а почиње са радом уписом у регистар.

 

Председник Савез драмских уметника

Војводине

 

__________________________________

Предраг Момчиловић

Savez dramskih umetnika Vojvodine