Skoči na sadržaj

Statut

Na osnovu  člana 12. i 78. Zakona o Udruženjima (Službeni glasnik RS“, br. 51/2009) i Člana  Statuta Savez dramskih umetnika Vojvodine, na sednici Skupštine dramskih umetnika Vojvodine održanoj u 13.04.2011. godine u Novom Sadu je donet

S T A T U T

SAVEZA DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se uređuju odnosi u Savezu dramskih umetnika Vojvodine (u daljem tekstu: Savez) i to: naziv i sedište, ciljevi i zadaci, unutrašnja organizacija, način rada, članstvo, organi upravljanja, Sud časti, način ostvarivanja  javnosti rada, , sredstva, stručna služba, status Saveza, opšti akti, prelazne i završne odredbe.

Član 2.

Savez dramskih umetnika Vojvodine je  nevladino, dobrovoljno i neprofitno profesionalno udruženje koje okuplja dramske umetnike: glumce, reditelje, dramske pisce, dramaturge, kostimografe, majstore-dizajnere svetla, majstore-dizajnere tona, kao dramske i umetničke saradnike radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja dramske umetnosti i drugih zajedničkih interesa utvrđenih ovim Statutom. Savez  čine pojedinci i opštinska udruženja dramskih umetnika.

Član 3.

Savez se može udruživati u druge oblike udruživanja, u udruženja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Savez se može učlaniti u srodne domaće i međunarodne organizacije u skladu sa ovim Statutom. Savez sarađuje i koordinira aktivnosti sa svim organizacijama i pojedincima radi ostvarivanja svojih ciljeva.

II NAZIV I SEDIŠTE

Član 4.

Naziv Saveza glasi: SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE

Skraćeni naziv je SDUV.

Sedište Saveza je u Novom Sadu, u ulici Pozorišni trg 1.

Savez svoju delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Savez ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta. U pravnom prometu Savez istupa u svoje ime i za svoj račun. Za obaveze u pravnom prometu, preuzete u svoje ime i za svoj račun Savez odgovara svim svojim sredstvima. Savez ima svojstvo pravnog lica.

Član 6.

Pečat Saveza je okruglog oblika, prečnika 5 cm. Na spoljnom obodu je upisan naziv na srpskom jeziku – ćiriličnim i latiničnim pismom, mađarskom jeziku i pismu, slovačkom jeziku i pismu, rumunskom jeziku i pismu, i rusinskom jeziku i pismu. Tekst pečata glasi: „SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE“, „SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE“, na srpskom jeziku, ćiriličnim i latiničnim pismom, „VAJDÁSAGI SZINMŰVÉSZ-SZŰVETSÉG” na mađarskom jeziku i pismu, „VOJVODINSKY ZVAZ DRAMATICKYCH  UMELCOV“ na slovačkom jeziku i pismu, „UNIUNEA ARTIŞTILOR DRAMATICI DIN VOIVODINA” na rumunskom jeziku i pismu i „SOЮZ DRAMSKIH UMETINЇKOH VOЙVODINI“ na rusinskom jeziku i pismu.

U sredini pečata je upisano sedište Saveza na srpskom jeziku – ćiriličnim i latiničnim pismom i glasi: „NOVI SAD – NOVI SAD“. U svom poslovanju Savez koristi i štambilj pravougaonog oblika sa natpisom Savez dramskih umetnika Vojvodine, sa prostorom za delovodni broj i datum, i adresom, Novi Sad, Pozorišni trg 1 i brojem telefona Saveza. Štambilj je izrađen u latiničnom pismu.

Član 7.

U pravnom prometu Savez istupa u svoje ime i za svoj račun, a može istupati i u svoje ime, a za račun svojih članova, kao i u ime i za račun svojih članova, na osnovu procedure utvrđene ovim Statutom.

Član 8.

Rad Saveza i svih njegovih organa je javan. U cilju ostvarivanja javnosti u radu Savez putem sredstava informisanja obaveštava članove i javnost o svom radu. Javnost rada obezbeđuje Predsedništvo Saveza.

Godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o aktivnosti Saveza podnose se članovima na sednici skupština Saveza.

III CILJEVI I ZADACI

Član 9.

Osnovni ciljevi Saveza su:

 • Razvoj i unapređenje dramskog stvaralaštva,
 • Unapređivanje i razvoj dramske umetnosti i drugih stvaralačkih aktivnosti u duhu savremenih dostignuća u zemlji i inostranstvu,
 • Podsticanje izučavanja dramske umetnosti,
 • Praćenje i unapređivanje afirmacije članova Saveza,
 • Podrška pri zaštiti autorskih i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca,
 • Ostvarivanje saradnje sa svim organizacijama i srodnim umetničkim udruženjima na teritoriji Republike Srbije koje  imaju za cilj  afirmaciju dramskog stvaralaštva
 • Afirmacije dramskog stvaralaštva nacionalnih zajednica,
 • Ostvarivanje saradnje sa svim pozorištima, institucijama, pozorišnim grupama i umetničkim udruženjima  u zemlji i inostranstvu,
 • Pružanje stručne pomoći u afirmaciji  amaterskog  dramskog stvaralaštva,
 • Realizacija programa koji doprinose  razvoju pozorišnog i scensko-muzičkog stvaralaštva.

Zadaci Saveza  su:

 • Saradnja sa pozorištima i drugim profesionalnim institucijama i organizacijama radi  rešavanja statusnih pitanja dramskih i pozorišnih stvaralaca,
 • Organizovanje, realizacija, produkcija i distribucija pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih vidova aktivnosti članova Saveza,
 • Ostvarivanje saradnje sa JAA-Autorskom agencijom za Srbiju,
 • Poslovi regulisanja penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvene zaštite članova u skladu sa pozitivnim propisima,
 • Osnivanje i organizovanje posebnih fondova i sredstava za usavršavanje i stipendiranje svojih članova, kao i pomoć ugroženim članovima,
 • Izlaganje i objavljivanje dela nastalih stvaralaštvom članova Saveza i obaveštavanje javnosti o aktivnostima Saveza,
 • Organizovanje zajedničke službe za obavljanje administrativno-finansijskih poslova Saveza,
 • Izdavanje stručnih časopisa i publikacija iz oblasti dramskog stvaralaštva,
 • Razvijanje privredno-poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Saveza,
 • Ostvarivanje saradnje sa radijom, televizije, filmskim kućama, kao i drugim institucijama u kojima rade članovi Saveza,
 • Predlaganje članova Saveza za istaknuta društvena i stručna priznanja i nagrade,
 • Ustanovljavanje i dodela nagrada i priznanja dramskim umetnicima,
 • Obezbeđivanje materijalnih i finansijskih sredstava neophodnih za rad Saveza,
 • Staranje i briga o životnim uslovima penzionisanih i samostalnih dramskih umetnika,
 • Iniciranje i aktivno učešće u predlaganju zakonskih rešenja vezanih za dramsko stvaralaštvo, status članova i drugo.
 • Marketing, propaganda i reklama,
 • Usluge u funkciji realizacije programa,
 • Osnivanje pozorišnih scena i profesionalnih pozorišnih grupa,
 • Sticanjem statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, obavljanje poslova poverenih od strane Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva, a na osnovu Zakona o kulturi,
 • Drugi zadaci vezani za rad Saveza koje Predsedništvo utvrdi.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SAVEZA

Član 10.

Aktivnost članova unutar Saveza organizuje se u okviru opštinskih Udruženja dramskih umetnika, kao teritorijalnih organizacija Saveza i samostalnih umetnika u sekcijama koje deluju jedinstveno na celoj teritoriji AP Vojvodine.

Član 11.

Udruženja dramskih umetnika organizuju se kao teritorijalne organizacije Saveza jedne ili više opština u kojima deluju profesionalna pozorišta. Udruženje se može osnovati na teritoriji na kojoj deluje najmanje pet članova Saveza.

Odluku o osnivanju udruženja donosi Skupština udruženja koju čine svi članovi Saveza sa određene teritorije, kada se stvore neophodni uslovi za rad udruženja.

Član 12.

Teritorijalna Udruženja dramskih umetnika  mogu imati status pravnog lica. Udruženja donose svoje statute za čije je usvajanje i punovažnost neophodna prethodna saglasnost Predsedništva Saveza.

Član 13.

Prava Udruženja su:

 • korišćenje zajedničkih oznaka Saveza,
 • korišćenje usluga zajedničke  službe  prema  dogovoru  sa Savezom,
 • učestvovanje u izradi Statuta, drugih akata i razvojne politike Saveza,
 • i druga prava utvrđena Zakonom, Statutom i odlukama Saveza.

Obaveze Udruženja su:

 • poštovanje Statuta, drugih akata, odluka i usvojenog programa razvoja Saveza,
 • učešće u donošenju akata, odluka i programa razvoja Saveza,
 • učešće u izboru organa Saveza i prisustvo predstavnika na svim zakazanim sednicama Skupštine i drugih organa,
 • korišćenje zajedničkih oznaka Saveza,
 • pružanje zajedničke solidarne pomoći u skladu sa sopstvenim mogućnostima svim akcijama Saveza,
 • čuvanje poslovne tajne i ugleda Saveza.

Član 14.

U svakom Udruženju i pozorištu Savez ima lice koji se stara oko  sprovođenja odluka  organa Saveza, održavanja kontakata i međusobne komunikacije.

Član 15.

U Savezu se organizuju samostalne sekcije i to:

 • Sekcija pozorišnih umetnika
 • Sekcija pozorišnih radnika
 • Sekcija samostalnih dramskih umetnika.

Samostalne sekcije se organizuju jedinstveno za celu teritoriju AP Vojvodine.

V ČLANSTVO

Član 16.

Članstvo u Savezu dramskih umetnika Vojvodine čine:

 • Redovni članovi koji su uključeni u neki od oblika delovanja (u daljem tekstu: Članovi)
 • Počasni članovi koji svojim radom i aktivnošću steknu naročite zasluge za unapređenje i organizaciju rada Saveza.

Savez obezbeđuje jednaka prava, obaveze i odgovornosti svih članova u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama donetim na Skupštini ili od strane izabranih organa.

Član 17.

Član Saveza može biti državljanin Republike Srbije koji živi i profesionalno deluje na teritoriji AP Vojvodine u oblasti dramske umetnosti, ako ispunjava sledeće uslove:

 • da je završio fakultet ili akademiju dramskih umetnosti,
 • da ima neku drugu  visoku, višu  ili  srednju stručnu spremu, a da se najmanje tri godine kontinuirano bavi dramskom umetnošću sa relevantnim umetničkim rezultatima.

Član Saveza može biti i strani državljanin koji se profesionalno bavi dramskom umetnošću, ako ima odobren privremeni boravak ili prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Član 18.

Počasni član Saveza može biti lice, državljanin Republike Srbije i strani državljanin, koje je svojim radom, angažovanjem i ličnim autoritetom značajno doprinelo razvoju i afirmaciji pozorišne umetnosti i delatnosti uopšte.

Lice predloženo za Počasnog člana mora uživati ugled kod članstva, u široj sredini i javnosti. Proglašenje Počasnog člana vrši Skupština Saveza, na obrazloženi predlog Predsedništva, koje je dužno da uz predlog podnese i informaciju da li predloženi kandidat prihvata počasno članstvo.

Počasnom članu se uručuje utvrđena odgovarajuća Povelja.

Počasni član ima sva prava, osim aktivnog i pasivnog prava glasa.

Član 19.

O članstvu u Savezu se vodi posebna evidencija.

Prijem u članstvo

Član 20.

Lice koje smatra da ispunjava uslove za prijem u članstvo i koje želi da postane član Saveza, dužno je da podnese pristupnicu za prijem u članstvo. Uz pristupnicu se dostavljaju dokazi o ispunjenju  uslova iz člana 17. i 18. Statuta.

Članom Saveza može postati dramski umetnik po pozivu Predsedništva Saveza u skladu sa članom 19. Statuta.

Član 21.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsedništvo Saveza. Predsedništvo je dužno da razmotri svaku podnetu pristupnicu i da odluku o prijemu donese u roku od 3 meseca od dana podnošenja pristupnice.

Član 22.

Protiv odluke o prijemu kojom je odbijen prijem u članstvo Saveza, podnosilac pristupnice ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema odluke Predsedništva. O prigovoru protiv odluke o prijemu i članstvo odlučuje Skupština Saveza na prvoj narednoj sednici.

Član 23.

Prijem u članstvo Saveza račun se od dana donošenja odluke o prijemu u članstvo  i od tog dana podnosilac pristupnice postaje član i stiče sva prava, obaveze i odgovornosti člana Saveza.

Prava i dužnosti članova

Član 24.

Prava i dužnosti članova Saveza su:

 • Da se profesionalno bavi dramskom umetnošću poštujući profesionalnu etiku
 • Da se bavi aktivnostima koje organizuje Savez
 • Da bira, da bude biran i neposredno učestvuje u radu organa Saveza
 • Da izvršava odluke Saveza
 • Da učestvuje u donošenju godišnjih planova i programa rada Saveza
 • Da pisanim putem predlaže pokretanje novih vidova aktivnosti i unapređivanje kvaliteta i sadržine rada u Savezu
 • Da učestvuje u organizovanju i izvođenju pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih manifestacija Saveza
 • Da pisanim putem ukazuje na probleme koji se tiču profesionalnog rada članova
 • Da se pridržava Statuta i drugih opštih akata Saveza
 • Da svojim ponašanjem i profesionalnim radom u Savezu i van njega doprinese afirmaciji dramskog stvaralaštva
 • Da redovno obaveštava Savez o svom profesionalnom radu i promenama u ličnim podacima
 • Da redovno izmiruje obaveze članarine

Počasni članovi Saveza imaju pravo da prisustvuju manifestacijama koje organizuje Savez i da savetodavno, bez prava glasa učestvuju u radu organa Saveza.

Član 25.

Svaki član ima člansku kartu.

Obrazac članske karte propisuje Skupština Saveza svojom posebnom odlukom.

Član 26.

Član Saveza je dužan da plaća članarinu.

Visinu članarine utvrđuje Predsedništvo Saveza prilikom predlaganja godišnjeg finansijskog plana za određenu kalendarsku godinu.

Član 27.

Član Saveza kome je članstvo prestalo da važi zbog neplaćanja članarine, u slučaju ponovnog prijema u članstvo Saveza dužan je da uplati zaostali iznos članarine u punom iznosu.

Prestanak članstva

Član 28.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • Istupanjem člana pismenom izjavom
 • Isključenjem iz članstva odlukom nadležnih organa Saveza;
 • Neplaćanjem članarine šest meseci uzastopno;

Član Saveza kome je prestalo članstvo dužan je da bez odlaganja vrati člansku kartu Saveza.

Član 29.

Članu Saveza mogu se zbog neizvršavanja obaveza izreći sledeće disciplinske mere:

 • Opomena
 • Javna opomena
 • Isključenje iz članstva

Disciplinska mera opomene i javne opomene izriče se za lakše povrede dužnosti, a mera isključenja iz članstva za najteže povrede dužnosti člana Saveza.

Član 30.

Disciplinska mera isključenja iz članstva izriče se u slučajevima:

 • Izricanje mere bezbednosti zabrane javnog istupanja,
 • Težeg narušavanja ugleda Saveza ili njegovih članova.

Član 31.

Disciplinski postupak sprovodi i disciplinske mere u prvom stepenu izriče Sud časti Saveza. Član Saveza kome je izrečena disciplinska mera ima pravo prigovora na odluku Suda časti, a po prigovoru odluku donosi Predsedništvo Saveza čija je odluka konačna.

VI Upravljanje u Savezu

Član 32.

Savezom upravljaju članovi preko organa:

 • Skupština
 • Predsedništvo
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsednik
 • Zastupnik
 • Komisije

Skupšina Saveza

Član 33.

Skupština je najviši organ upravljanja u Savezu koju sačinjavaju predstavnici dramskih umetnika- članova Saveza i pojedinci koji nisu organizovani u Udruženja.

Broj i strukturu Skupštine određuje Predsedništvo.

U radu Skupštine mogu učestvovati i predstavnici drugih udruženja, državnih organa, sponzora i donatora iz zemlje i inostranstva sa učešćem u diskusiji, ali bez prava glasa i odlučivanja.

Član 34.

Mandat predstavnika Skupštine je četiri godine i isti član Saveza ne može biti više od dva puta uzastopno biran za predstavnika Skupštine.

Mandat predstavnika Skupštine prestaje pre isteka mandata u slučaju da predstavniku prestane članstvo u Savezu ili u slučaju da bude opozvan. O opozivu predstavnika obaveštava se Skupština Saveza.

Član 35.

Izborna Skupština mora se održati najkasnije 60 dana pre isteka mandata Skupštine.

Član 36.

Skupština Saveza obavlja sledeće poslove:

 • Donosi Statut i druga opšta akta Saveza koja ne donosi Predsedništvo Saveza
 • Utvrđuje planove i programe rada i razvoja Saveza
 • Donosi godišnji finansijski plan i razmatra izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza,
 • Razmatra izveštaj o radu Predsedništva i ostalih organa Saveza
 • Bira i razrešava članove Predsedništva Saveza
 • Bira i razrešava članove ostalih organa Saveza (Nadzorni odbor, Sud časti..)
 • Bira i razrešava članove stalnih i povremenih radnih tela Skupštine
 • Bira i razrešava predstavnike Saveza u organe drugih organizacija
 • Utvrđuje visinu članarine
 • Imenuje, bira i proglašava počasne članove Saveza.
 • Odlučuje o statusnim promenama Saveza i prestanku rada Saveza
 • Odlučuje o udruživanju u druge Saveze, Udruženja i druge srodne organizacije
 • Odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za rad Saveza i njegovih članova

Član 37.

Skupština Saveza radi u sednicama koje saziva i vodi Predsednik  Skupštine Saveza Sednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom  godišnje.

Skupština se saziva na predlog Predsedništva Saveza i na osnovu pisanog predloga najmanje 10 članova Saveza. Ovako inicirana sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Član 38.

Skupština može punovažno da radi i donosi odluke, ako na sednici prisustvuje više od polovine predstavnika.

Skupština odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih predstavnika na sednici Skupštine. Skupština može da donese odluku da se o nekim pitanjima tajno glasa.

Član 39.

Predsednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, a u slučaju njegove odsutnosti zamenjuje ga za to ovlašćeni član Predsedništva.

Predsednik Skupštine predlaže dnevni red sednice, rukovodi radom sednice, otvara raspravu o pojedinim predlozima, daje reč govornicima, zaključuje raspravu, stavlja predloge odluka i glasanje i konstatuje rezultate glasanja.

Član 40.

Na sednicama Skupštine se vodi zapisnik. Pre početka rada, Skupština bira zapisničara i overivača zapisnika i obavezno vrši verifikaciju prisutnih članova, gostiju i drugih prisutnih lica.

Član 41.

Na sednice Skupštine pozivaju se predstavnici drugih organa i organizacija, ako se razmatraju pitanja od zajedničkog interesa.

O održavanju sednica Skupštine Saveza obaveštavaju se predstavnici javnog informisanja u Vojvodini.

Predsedništvo

Član 42.

Predsedništvo je izvršni organ Skupštine.

Predsedništvo ima sedam članova. Članove Predsedništva bira Skupština. Mandat članova Predsedništva je četiri godine i oni mogu biti birani na tu funkciju najviše dva puta uzastopno. Predsedništvo iz svojih redova bira Predsednika predsedništva.

Član 43.

Predsedništvo ima prava i dužnost da:

 • Predlaže plan i program rada i razvoja Saveza,
 • Organizuje i učestvuje u realizaciji usvojenih planova i programa rada,
 • Rukovodi radom Saveza između zasedanja Skupštine,
 • Bira potpredsednika Predsedništva
 • Predlaže godišnji finansijski plan,
 • Odlučuje o korišćenju sredstava Saveza,
 • Izveštava Skupštinu o svom radu,
 • Prati i usklađuje rad Udruženja i organa sa radom Saveza
 • Stara se o javnosti rada Saveza,
 • Donosi odluku o prijemu u članstvo Saveza
 • Donosi normativna akta koja nisu u nadležnosti Skupštine, bira članove komisija i drugih radnih tela i obavlja druge poslove koje joj poveri Skupština

Član 44.

Predsedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

U slučaju da Predsedništvo ne izvršava svoje obaveze, odnosno da njegov rad nije u skladu sa ciljevima i zadacima Saveza, Skupština može da razreši Predsedništvo pre isteka mandata i da izabere Predsedništvo u novom sastavu.

U slučaju da član Predsedništva istupi iz Predsedništva, bude sprečen da izvršava obaveze ili ne izvršava obaveze člana Predsedništva u skladu sa Statutom, Predsednik Saveza može izvršiti kooptiranje.

Član 45.

Predsedništvo radi u sednicama koje saziva i kojima rukovodi Predsednik, a u njegovom odsustvu potpredsednik Predsedništva.

Predsedništvo može punovažno da radi i donosi odluke, ako sednici prisustvuje najmanje većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Predsednik SDUV

Član 46.

Predsednik predstavlja i zastupa Savez. Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini Saveza. Predsednik Saveza  je Predsednik  Predsedništva.

Član 47.

Presednik, odnosno Predsedništvo Saveza je obavezno da najkasnije jedan mesec pre isteka mandata sazove sednicu Skupštine.

Član 48.

Predsednik zakazuje sednice prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Član 49.

Predsednik Saveza je odgovoran za javnost rada Saveza.
Predsednik obavlja sve  poslove za koje je ovlašćen ovim Statutom i za koje ga ovlasti Skupština i Predsedništvo.

Nadzorni odbor Saveza

Član 50.

Skupština iz reda članova Saveza bira Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koji iz svog sastava bira Predsednika. Mandat članova traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 51.

Nadzorni odbor:

 • Vrši kontrolu izvršenja organa Saveza
 • Vrši kontrolu materijalno finansijskog poslovanja i ispravnost korišćenja finansijskih sredstava i ukazuje na uočene nepravilnosti.

Radi izvršenja svojih zadataka Nadzorni odbor ima pravo da traži uvid u dokumentaciju i druge relevantne podatke. Nadzorni odbor podnosi izveštaj Skupštini Saveza. Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o stanju  u  materijalno-finansijskom  poslovanju koji se razmatra prilikom usvajanja  godišnjeg  izveštaja.

VII Fondovi Saveza

Član 52.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Saveza može osnivati posebne fondove.

VIII Sud časti

Član 53.

Sud časti je samostalan organ Saveza koji odlučuje u slučajevima kada član Saveza deluje suprotno normama profesionalne etike članova Saveza, ovog Statutom i drugim opštim aktima Saveza na osnovu posebnog pravilnika.

Član 54.

Sud časti čine predsednik, zamenik predsednika i tri člana koje bira Skupština Saveza. Istvremeno sa izborom članova Suda časti, biraju se i 2 (dva) zamenika.

Sud časti bira predsednika i zamenika predsednika iz redova svojih članova.

Mandat članova Suda časti traje dve godine i oni mogu biti birani najviše dva puta uzastopno na ovu funkciju.

IX Javnost rada

Član 55.

Javnost rada svih organa Saveza je osnovno načelo rada organa.
Sednice svih organa Saveza su javne i može im prisustvovati svaki član Saveza, kao i druga zainteresovana lica koja imaju interes za rad Saveza.

Član 56.

Javnost rada se ispoljava i u obaveštavanju javnosti putem sredstava informisanja o svim značajnim događanjima i odlukama Saveza.

Savez izdaje stručnu literaturu i propagandni materijal kojim populariše dramsko stvaralaštvo i rad svojih članova.


H Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova

Stručna služba

Član 57.

Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u Savezu vrši Organizacioni sekretar – Sekretar Predsedništva koji je zasnovao radni odnos sa Savezom, kao i drugi povremeni radnici i saradnici.

Stručna služba nema svojstvo pravnog lica.

Prava i obaveze zaposlenog regulisan je Zakonom o radnim odnosima, Ugovorom o radu.

Za Organizacionog sekretara se imenuje lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • Iskustvo u organizacionim poslovima;
 • Visoka ili Viša stručna sprema društvenog smera;
 • Dve godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje jednog svetskog jezika.

Član 58.

Odluku o organizaciji Stručne službe i broju zaposlenih u stalnom i povremenom angažovanju donosi Predsedništvo Saveza u skladu sa zakonom. Predsedništvo određuje vrstu i obim posla Organizacionog sekretara.

XI Zastupnik Saveza

Član 59.

Zastupnik Saveza su Predsednik Predsedništva Saveza i Potpredsednik Predsedništva. Za zakonitost materijalno-finansijskog poslovanja odgovoran je Predsednik predsedništva  Saveza ili njegov imenovani zamenik. U slučaju da je Predsednik predsedništva odsutan ili sprečen da vrši zastupanje Saveza, zamenjuje ga Potpredsednik predsedništva.

Obaveze i dužnosti zastupnika Saveza su:

 • Zastupa Savez
 • Potpisuje prateća akta, finansijska i druga dokumenta
 • Odgovara za zakonitost rada Saveza u skladu sa članom 23. Zakona o udruženjima.

XII Finansijska sredstva

Član 60.

Savez ostvaruje sredstva za svoju delatnost iz sledećih izvora:

 • članarine Saveza,
 • finansijska sredstva  ostvarena poslovanjem Saveza
 • sredstava iz budžeta Republike Srbije, pokrajine, grada, odnosno drugih  organizacija i  zajednica,
 • prihodi od pojedinih programskih delatnosti i aktivnosti
 • sredstva ostvarena po ugovorima o sponzorstvu ili donatorstvu
 • poklona ili legata članova Saveza ili drugih lica, kao i drugih izvora u skladu sa važećim zakonskim propisima
 • i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Član 61.

Prihodi Saveza ostvareni od članarina raspoređuju se godišnjim finansijskim planom.

XIII Priznanja Saveza

Član 62.

Za posebne uspehe u radu Saveza, članovima se mogu dodeliti priznanja na osnovu posebnog pravilnika i to:

 • Plaketa Saveza
 • Zahvalnica Saveza

Idejno rešenje i tekst plakete i zahvalnice Saveza utvrđuje Predsedništvo Saveza svojom posebnom odlukom.

Član 63.

Pored priznanja predviđenih u članu 62. Savez može uvesti i druga priznanja i nagrade.

XIV Delatnost

Član 64.

Osnovna delatnost Saveza je 9412- Rad strukovnih udruženja.

Savez posebnu pažnju posvećuje izvorima prihoda kroz dopunske aktivnosti i to obavljanjem privrednih i drugih delatnosti koje su u vezi sa statutarnim zadacima i ciljevima Saveza i u obimu potrebnom za ostvarivanje tih ciljeva. Savez se bavi organizovanjem, realizacijom, produkcijom i distribucijom pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih vidova aktivnosti članova Saveza, odnosno kroz umetničko i književno stvaralaštvo i scensku umetnost.

XV   Postupak sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka  rada Saveza

Član 65.

U slučaju prestanka rada, imovina Saveza preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

XV Prelazne i završne odredbe

Član 66.

Odluku o prestanku rada Saveza može doneti samo Skupština u skladu sa Zakonom.

U okolnostima kada se ne može sazvati Skupština Saveza, prestanak se reguliše u skladu sa Zakonom.

Član 67.

Izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata se vrši na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza, a na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima građana.

Član 68.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Saveza, a počinje sa radom upisom u registar.

Predsednik Saveza
dramskih umetnika Vojvodine

Predrag Momčilović