Skoči na sadržaj

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u republici Srbiji u 2019. godini

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број : 95/18)                          

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
расписује


К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2019. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области савременог стваралаштва, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе, дефинисаног чланом 6. Законом о култури.

Конкурс се расписује за програме и пројекте у следећим областима културе:

 • књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 • музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 • ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 • позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 • уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 • филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 • дигитално стваралаштво и мултимедија;
 • остала извођења културних програма и културних садржаја.

Као и за програме и пројекте у области

 • културних делатности националних мањина у Републици Србији
 • културних делатности особа са инвалидитетом
 • културних делатности деце и за децу и младе
 • као и културних делатности  припадника других друштвено осетљивих група
 • изворног народног и аматерског стваралаштва
 • научно истраживачких и едукативних делатности у култури.

Циљ конкурса jе: Усклађен културни развој Републике Србије стварањем подстицајног окружења за унапређење свих области уметничког стваралаштва, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике (посебно имајући у виду припаднике друштвено осетљивих група).

6. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Позоришни фестивали – јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе јачању капацитетa установа културе чији су оснивачи локалне самоуправе, као и они који доприносе равномерној доступности културних садржаја у Републици Србији;
 • Пројекти – установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији, те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области позоришта;
 • Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња – установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области позоришта.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Позоришни фестивали – 1.000.000,00 динара;
 • Пројекти/продукција – 700.000,00 динара;
 • Гостовања – 500.000,00 динара;
 • Аматерско стваралаштво (фестивали, пројекти/продукција, гостовања) – 200.000,00 динара.
9. Културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (унапређење и модернизација рада, допринос професионализацији мањинске културе, сарадња са стручним установама и појединцима, подстицање стручних и научних истраживања у култури);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја (намењени ширем кругу корисника, а не само припадницима мањина или само припадницима већинског народа, нпр. превођење публикације, титловање филма, синхронизација позоришне представе);
 • Пројекти сарадње, умрежавања, копродукције, гостовања у земљи и региону (земљама матицама) – професионално стваралаштво као репрезентативно и за мањине и за већинско становништво и као могућност за сарадњу и презентовање културне сцене Србије.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 120.000,00 динара.

10. Културне делатности особа са инвалидитетом
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (професионализација кадрова организација особа са инвалидитетом, сарадња са стручним установама, организацијама и појединцима, едукације запослених у установама културе за потребе особа са инвалидитетом, сензибилизација посетилаца – публике);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја – приступачност програма установа културе и доступност уметничких дела  (превођење, титловање, синхронизација, инфо табле на Брајевом писму и сл.);
 • Пројекти са јасно профилисаним циљним групама особа са инвалидитетом;
 • Пројекти који обезбеђују партиципативност.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 100.000,00 динара.

11. Културне делатности деце и за децу и младе
 • Партиципативни пројекти – пројекти у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у њиховом настанку и реализацији;
 • Пројекти који доприносе развоју културних потреба и јачању капацитета деце и младих и омладинских организација (образовање у области културе, подстицање примене нових технологија у култури, умрежавање, подстицање младих талената, пројекти који подстичу истраживачки рад и креативно мишљење, пројекти којима се мотивишу уметници на рад са младима, културни садржаји у оквиру провођења слободног времена);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја програма установа културе који су посвећени деци и младима, иновативни пројекти и пројекти који доприносе стварању услова за развој дечјег стваралаштва и образовања у свим областима уметности и културног развоја);
 • Пројекти који се баве децом и младима у ризику (превенција насиља, деца улице, деца без родитељског старања, жртве трговине људима, азиланти).

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 250.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу Министарства.

Конкурс није намењен појединачним пројектима који су већ финансирани или суфинансирани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања (осим  фестивала, манифестација и ликовних колонија које се традиционално одржавају сваке године), као и пројектима који су већ финансирани буџетским средствима овог Министарства, али су средства ненаменски коришћена или пројекат није реализован.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања и то за сваку уметничку област посебно.

Пројекте у области Научноистраживачке и едукативне делатности у култури и Изворног народног и аматерског стваралаштва  разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализује (музикa, филмска уметност, књижевност, позоришна уметност, уметничка игра, визуелне уметности и мултимедије).

Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs, могу се преузети формулари за учешће на конкурсу, у зависности од области за коју се пријављује:

– Формулар за све области конкурса (области од 1. до 13, осим области под бројем 3. и бројем 9 );

– Формулар за културне делатности националних мањина (Област под бројем 9);

– Формулар за капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности (Област под бројем 3);

–  Образац  за извештај о реализацији пројекта;

ВАЖНE НАПОМЕНE:
 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Подносиоци пријава морају се определити за једну уметничку област или за област културних делатности једне од горе наведених друштвено осетљивих група. Пројекти, односно пријавни формулари на којима није јасно назначена једна област, неће бити разматрани.
 3. Пројекте у области Научноистраживачке и едукативне делатности у култури и Изворног народног и аматерског стваралаштва  разматраће  стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализује (музикa, филмска уметност, књижевност, позоришна уметност, уметничка игра, визуелне уметности и мултумедије), те је неопходно навести уметничку област или делатности друштвено осетљивих група на првој страни формулара.
 4. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта МОРАЈУ бити:
  – неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
  – стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
  – евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Конкурс за све наведене области отворен je од 4. јануара 2019. до 4. фебруара  2019. године.

Подносилац пријаве је обавезан да достави уредно попуњен и оверен  формулар за пријаву на конкурс, у оквиру кога је детаљан опис пројекта, детаљно разрађен буџет пројекта, као и подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта, у пет примерака за све области.

По потреби, доставити и:

 1. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 2. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње.

Подносилац пријаве, у складу са актом о регистрацији, дужан је да  попуни изјаву о начину прибављања предметног документа ( изјава се налази у пријавном формулару) и тако одабере начин прибављања акта о регистрацији.    

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

– уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети  са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања, а у складу са облашћу за коју се конкурише) попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;

– достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања,  Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2019. годину“), поjединачно за сваки проjекат;

– на коверти јасно означене, поред назнаке за „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2019. годину“, за коју област се пријављују, а у складу са првом страном пријавног Формулара.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.


http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2019–godini