Skoči na sadržaj

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u republici Srbiji u 2019. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj : 95/18)                          

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
raspisuje


K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a  koji doprinose ostvarivanju opšteg  interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakonom o kulturi.

Konkurs se raspisuje za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:

 • književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
 • pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
 • digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 • ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Kao i za programe i projekte u oblasti

 • kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
 • kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade
 • kao i kulturnih delatnosti  pripadnika drugih društveno osetljivih grupa
 • izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
 • naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi.

Cilj konkursa je: Usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 • Pozorišni festivali – jasnog umetničkog koncepta, održivi, koji doprinose jačanju kapaciteta ustanova kulture čiji su osnivači lokalne samouprave, kao i oni koji doprinose ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
 • Projekti – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti pozorišta;
 • Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti pozorišta.

       Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • Pozorišni festivali – 1.000.000,00 dinara;
 • Projekti/produkcija – 700.000,00 dinara;
 • Gostovanja – 500.000,00 dinara;
 • Amatersko stvaralaštvo (festivali, projekti/produkcija, gostovanja) – 200.000,00 dinara.
9. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja (namenjeni širem krugu korisnika, a ne samo pripadnicima manjina ili samo pripadnicima većinskog naroda, npr. prevođenje publikacije, titlovanje filma, sinhronizacija pozorišne predstave);
 • Projekti saradnje, umrežavanja, koprodukcije, gostovanja u zemlji i regionu (zemljama maticama) – profesionalno stvaralaštvo kao reprezentativno i za manjine i za većinsko stanovništvo i kao mogućnost za saradnju i prezentovanje kulturne scene Srbije.

       Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
 • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom, saradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture za potrebe osoba sa invaliditetom, senzibilizacija posetilaca – publike);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja – pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela  (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.);
 • Projekti sa jasno profilisanim ciljnim grupama osoba sa invaliditetom;
 • Projekti koji obezbeđuju participativnost.

       Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 100.000,00 dinara.

11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
 • Participativni projekti – projekti u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji;
 • Projekti koji doprinose razvoju kulturnih potreba i jačanju kapaciteta dece i mladih i omladinskih organizacija (obrazovanje u oblasti kulture, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, umrežavanje, podsticanje mladih talenata, projekti koji podstiču istraživački rad i kreativno mišljenje, projekti kojima se motivišu umetnici na rad sa mladima, kulturni sadržaji u okviru provođenja slobodnog vremena);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja programa ustanova kulture koji su posvećeni deci i mladima, inovativni projekti i projekti koji doprinose stvaranju uslova za razvoj dečjeg stvaralaštva i obrazovanja u svim oblastima umetnosti i kulturnog razvoja);
 • Projekti koji se bave decom i mladima u riziku (prevencija nasilja, deca ulice, deca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, azilanti).

       Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 250.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.

Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim  festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva  razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).

Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

REZULTATI KONKURSA

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

DOKUMENTACIJA

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu, u zavisnosti od oblasti za koju se prijavljuje:

– Formular za sve oblasti konkursa (oblasti od 1. do 13, osim oblasti pod brojem 3. i brojem 9 );

– Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina (Oblast pod brojem 9);

– Formular za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti (Oblast pod brojem 3);

–  Obrazac  za izveštaj o realizaciji projekta;

VAŽNE NAPOMENE:
 1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
 2. Podnosioci prijava moraju se opredeliti za jednu umetničku oblast ili za oblast kulturnih delatnosti jedne od gore navedenih društveno osetljivih grupa. Projekti, odnosno prijavni formulari na kojima nije jasno naznačena jedna oblast, neće biti razmatrani.
 3. Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva  razmatraće  stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije), te je neophodno navesti umetničku oblast ili delatnosti društveno osetljivih grupa na prvoj strani formulara.
 4. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:
  – neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
  – stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
  – evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.
PRIJAVLJIVANJE

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 4. januara 2019. do 4. februara  2019. godine.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen  formular za prijavu na konkurs, u okviru koga je detaljan opis projekta, detaljno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta, u pet primeraka za sve oblasti.

Po potrebi, dostaviti i:

 1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
 2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.

Podnosilac prijave, u skladu sa aktom o registraciji, dužan je da  popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta ( izjava se nalazi u prijavnom formularu) i tako odabere način pribavljanja akta o registraciji.    

U obzir će se uzimati samo  prijave koje su:

– uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti  sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;

– dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja,  Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2019. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;

– na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2019. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Neblagovremene i nedopuštene prijave  biće odbačene.

Konkursni materijal se ne vraća.


http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2019–godini